Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για το έτος 2023» (3/5/2023)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Κ. Καραμανλή 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Σέρρες, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350362, 2321350357, e-mail: xarizanou@serres.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου: www.pkm.gov.gr
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ: όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Ταξινόμηση κατά CPV 30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου, 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.962,32 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση προμηθειών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-12-2023.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του έργου όσο και μέρος αυτού, για τα είδη τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας ορισμένου προϊόντος.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες, όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Κωδικός ΝUTS: EL526).
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr και 2) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr                                    
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων, Κ. Καραμανλή 36, 2ος όροφος, Τ.Κ. 62110 Σέρρες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 3-5-2023 και ώρα 15:00.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 22-5-2023 και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 26-5-2023, ημέρα Παρασκευή & ώρα 09:00.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία θα κατατεθούν προσφορές, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 4% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οικ. έτους 2023, ΚΑΕ 1111.α.01 του Φορέα 721.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 2132141216,  Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.
Η Σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.
 
Α/Α Συστήματος: 191847

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη Γραφική Ύλη 2023-signed ΑΔΑΜ pdf 1319 KB 
Περίληψη-signed ΑΔΑΜ ΑΔΑ pdf 237 KB 
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς generic 70 KB 
ΕΕΕΣ (σε μορφή pdf)-signed pdf 88 KB 
ΕΕΕΣ (σε μορφή xml) xml 224 KB 

Επιστροφή


amfipoli

ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA1

KTEO

AD_ODIGISIS

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

PolProstasias_PE_Serron

PolProstasias_Xartes

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS