Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026. (17/3/2023)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Α.Φ.Μ. 997612598, Ταχ. δ/νση: Κ. Καραμανλή 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Σέρρες (Κωδικός ΝUTS: EL526), Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350436, 2321350357, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, kiriazis@serres.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου:  www.pkm.gov.gr
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Δυναμικό σύστημα αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων).
Ταξινόμηση κατά CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών».
ΦΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Το παρόν ΔΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, με βάση το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο: Α. Λεωφορείο – Μικρό λεωφορείο, Β. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.).
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.436.050,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Τα δικαιώματα προαίρεσης της σύμβασης ανέρχονται στο ποσό των 6.198.050,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %, το οποίο δύναται να ασκηθεί όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ενδεικτικά): ΤΜΗΜΑ Α: «Λεωφορείο – Μικρό λεωφορείο», ενδεικτικής εκτιμώμενης συνολικής αξίας 15.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης), πλέον ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ Β: «Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)», ενδεικτικής εκτιμώμενης συνολικής αξίας 3.085.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης), πλέον ΦΠΑ 13%.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα της διακοπής σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, λόγω κατάργησης δρομολογίου/ δρομολογίων.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-8-2026 με δυνατότητα χρονικής παράτασης για διάστημα τεσσάρων  (4) μηνών.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία ή όλες τις ως άνω κατηγορίες, εφόσον ο οικονομικός φορέας πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής εκάστης κατηγορίας.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Κωδικός ΝUTS: EL526).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 10/03/2023.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 2) μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr και 3)  κατ’ εξαίρεση από το Τμήμα Προμηθειών, Κ. Καραμανλή 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350436, 2321350357, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, αυτοπροσώπως αναλαμβάνοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής.                              
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: H 17/03/2023 και ώρα 15:00.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: H 20/04/2023, και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 26/04/2023 και ώρα 09:00.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΣΑ: Δεν απαιτείται.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: 2% της εκτιμώμενης αξίας κάθε επιμέρους σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 4% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Φορέας χρηματοδότησης του παρόντος ΔΣΑ είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 - ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018). Η δαπάνη των επιμέρους συμβάσεων που θα συναφθούν βαρύνει την με Κ.Α.: 0821.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2026  του Φορέα 191.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του Δ.Σ.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δ.Σ.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Δεν απαιτείται για το παρόν Δ.Σ.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δ.Σ.Α.                                                                                                                                                                     
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοινωνίας,: 2132141216, ιστοσελίδα: http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Αναλυτικές πληροφορίες αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δ.Σ.Α.
Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185369


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη ΔΣΑ μεταφ. μαθητών 2023-2026 ΠΕ Σερρών pdf 1682 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΣΑ μεταφ. μαθητών 2023-2026 ΠΕ Σερρών pdf 259 KB 
ΕΕΕΣ σε μορφή pdf ΔΣΑ μεταφ. μαθητών 2023-2026 ΠΕ Σερρών pdf 91 KB 
ΕΕΕΣ σε μορφή xml ΔΣΑ μεταφ. μαθητών 2023-2026 ΠΕ Σερρών xml 229 KB 

Επιστροφή


amfipoli

ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA1

KTEO

AD_ODIGISIS

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

PolProstasias_PE_Serron

PolProstasias_Xartes

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS