Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141), για την ανάθεση αδιάθετων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Σερρών (29/8/2022)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.  Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016).
3.  Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-8-2010).
4.  Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016).
5.  Το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
6.   Το άρθρο 2 παρ. 24 του Ν.2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α/23-06-1998).
7. Το Ν.2446/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/19-12-1996).
8. Το Ν.2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/23-11-2001).
9. Την αριθμ.οικ.72217(1346)/31-1-2022 απόφαση περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 458/τ.Β/7-2-2022).
10. Την αριθμ.50025/19-9-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 4217/τ.Β/26-9-2018), όπως ισχύει.
11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
12. Την αριθμ.921/30-7-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΦΝ67ΛΛ-ΦΘ0) περί έγκρισης διενέργειας δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 14.302.334,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης.
13. Την αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξη εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007188824, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94989) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 14.302.334,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης.
14. Την αριθμ.1455/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί τροποποίησης της αρίθμ.1326/20-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (έγκριση του Πρακτικού του 1ου σταδίου – ελέγχου-αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής – στα πλαίσια της εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών).
15. Την αριθμ.1482/1-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 608Τ7ΛΛ-ΩΞ4), που αφορά την έγκριση των όρων της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων).
16. Την αριθμ.666939(5748)/3-12-2020 1ης Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 20PROC007764056).
17. Την αρίθμ.164/9-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 975Γ7ΛΛ-089), που αφορά την έγκριση α) του 1ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς) και β) του 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς) της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
18. Την αρίθμ. 399/6-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω5Θ57ΛΛ-ΚΙΒ, ΑΔΑΜ: 21AWRD008605747), που αφορά την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 616/1-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΦ57ΛΛ-3Α2) και 727/29-6-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΑΜ7ΛΛ-6ΦΗ, ΑΔΑΜ: 21AWRD008893357) αποφάσεις.
19. Την αριθμ.2/2021 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
20. Την αρίθμ.1300/25-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΕΥ27ΛΛ-Θ9Ρ), που αφορά την έγκριση των όρων της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
21.  Την αριθμ.725333(5715)/12-11-2021 2η Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 21PROC009526009).
22. Την αριθμ.1511/7-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΖΡ97ΛΛ-Ε5Η), που αφορά την ανάδειξη μελών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2022.
23. Την αριθμ.6786(162)/05-01-2022 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης 867 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΝΡΗ7ΛΛ-ΑΩΗ).
24. Την αρίθμ.1509/7-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΥΖΛ7ΛΛ-9Φ1), που αφορά την έγκριση των όρων της 3ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
25.  Την αριθμ. 17679(241)/11-01-2022 3η Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 22PROC009907355).
26. Την αρίθμ.61/01-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ψ0ΛΔ7ΛΛ-ΥΡ3), που αφορά την έγκριση α) του 1ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς) και β) του 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς) της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
27. Την αρίθμ.126/15-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6Ν3Θ7ΛΛ-ΜΑΜ) που αφορά την έγκριση α) του 1ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς) και β) του 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς) της 3ης Πρόσκλησης.
28. Την αρίθμ. 344/29-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΟ307ΛΛ-ΨΒ3, ΑΔΑΜ: 22AWRD010448571), που αφορά την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της 2ης Πρόσκλησης.
29. Την αρίθμ. 431/19-4-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΚ5Δ7ΛΛ-ΚΥΡ, ΑΔΑΜ: 22AWRD010483867), που αφορά την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της 3ης Πρόσκλησης.
30. Την αρίθμ.640/24-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 615Λ7ΛΛ-Θ6Υ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.698/7-6-2022 Απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΤΘ17ΛΛ-ΩΛΘ) και αφορά την έγκριση της διενέργειας και των όρων της 4ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων).
31.  Την αριθμ. 415163(3033)/09-06-2022 4η Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 22PROC010717442).
32. Τις διατάξεις του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141).
33. Το αριθμ. 561825(3587)/17-8-2022 έγγραφο του Τμήματος Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 22REQ011106982).
34. Το γεγονός ότι στις διατάξεις του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 προβλέπεται μόνο η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αδιάθετων δρομολογίων λόγω της μη υποβολής προσφορών κατά τους διαγωνισμούς.
35. Την αριθμ. 1071/238-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΑΓΕ7ΛΛ-ΩΝ9) περί έκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141), για την ανάθεση αδιάθετων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Σερρών για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στα πλαίσια των προσκλήσεων της αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων).
 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 
τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, όπως συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) υποβάλλοντας προσφορά για τα δρομολόγια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών σχολικού έτους 2022-2023, που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού 170721), εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 03/09/2022 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) στις 05/09/2022 και ώρα 09:00.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη - ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
δ. Κοινοπραξίες,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων και την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση αυτού του έργου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170721

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ.32 ΠΕ Σερρών pdf 2131 KB 
ΕΕΕΣ σε μορφή pdf αρ.32 ΠΕ Σερρών pdf 88 KB 
ΕΕΕΣ σε μορφή xml αρ.32 ΠΕ Σερρών html 117 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς αρ.32 ΠΕ Σερρών doc 156 KB 

Επιστροφή


amfipoli

ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA1

KTEO

AD_ODIGISIS

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

PolProstasias_PE_Serron

PolProstasias_Xartes

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS