Αναζήτηση

Προκηρύξεις


1η Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023. (3/12/2020)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
 
τους Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεσης δρομολογίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ) για την εγγραφή στο ΔΣΑ

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού 102316), εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 18/12/2020 και ώρα 15:00.
Η υποβολή των προσφορών διέπεται από τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως άρθρα 33, 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση υπ΄αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή της.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Η παρούσα πρόσκληση, οι Συμβάσεις που θα συναφθούν και οι όροι εκτέλεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και για το οποίο δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, διέπονται από τους όρους της αριθμ.431439(3421)/12-08-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023
 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102316

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Υπόδειγμα Οικ. Προσφοράς Δ.Σ.Α. ΠΕ Σερρών doc 129 KB 
1η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Δ.Σ.Α. ΠΕ Σερρών pdf 684 KB 

Επιστροφή


2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2020_12_01_epistr_axreost

banner_κοινωφελούς χαρακτ

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA1

KTEO

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS