Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου, CPV 38500000-0, Κωδ. NUTS:EL526 (25/7/2018)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 των αποφ. με αρ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Kεντρικής  Μακεδονίας».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
 4. Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας».
 5. Την υπ΄ αριθ. 30110 385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017)  απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Το με αριθ. πρωτ. Οικ. ΔΠΠ 1166/31-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.
7) Το με αρ. πρωτ. 253354(2284)/24-5-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών με ΑΔΑΜ:18REQ003152395.
8) Την αρ. 1307/12-6-2018 (ΑΔΑ:6ΚΡΘ7ΛΛ-Ψ28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
9) Την με αρ. πρωτ. 311039(2708)/25-6-2018 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε με α/α 2602 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ ΑΔΑ:ΩΦ1Α7ΛΛ-ΘΜΑ ΑΔΑΜ:18REQ003320884.
10) Την με αρ. 2496/5-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με ΑΔΑ:7Χ6Δ7ΛΛ-ΤΨ9 που αφορά την ανάδειξη μελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών
 
Ανακοινώνει
 
   Ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια μιας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
    Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
   Προμήθεια μιας συσκευής ελέγχου ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης (LPG, AutoGas) και εν γένει μετρητών παράδοσης υγραερίου. Το προς αγορά όργανο μέτρησης πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, όπως φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.
   Από τα τρία είδη, διαθέσιμων στην αγορά, οργάνων για τον έλεγχο ακρίβειας διανομέων υγραερίου, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια «συστήματος μετρητή ροής μάζας (με μετρητή coriolis έναντι της «πρότυπης ογκομετρικής φιάλης» και του «συστήματος μετρητή ροής όγκου)».
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
Προδιαγραφές – Προϋποθέσεις
προμήθειας οργάνου ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει μετρητών παράδοσης υγραερίου
α/α Χαρακτηριστικά
1 Τύπος οργάνου:
 • Σύστημα μετρητή ροής μάζας υγραερίου με μετρητή coriolis.
2 Βάρος – Διαστάσεις:
 • Το βάρος του οργάνου μέτρησης μην υπερβαίνει τα εξήντα (60) κιλά.
 • Οι διαστάσεις του οργάνου μέτρησης μην υπερβαίνουν τις ακόλουθες: ύψος:113´119´71 εκατοστά του μέτρου (cm).
3 Ευκολία μετακίνησης:
 • Το όργανο μέτρησης να έχει τροχήλατη βάση για διευκόλυνση της μετακίνησης του.
4 Συμβατότητα:
 • Το όργανο μέτρησης να διαθέτει κατάλληλους συνδέσμους για τη διασύνδεσή του με την παροχή (υγρή φάση) και την επιστροφή (αέρια φάση) των διανομέων υγραερίου που λειτουργούν στην Ελλάδα.
5 Παροχή ρεύματος:
 • Συμβατή με το υπάρχον Ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο (230 Volt).
 • Παροχή προέκτασης κατάλληλου τύπου καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων. 
6 Αναγωγή μετρήσεων:
 • Το όργανο μέτρησης να διαθέτει δυνατότητα αναγωγής μετρούμενου όγκου υγραερίου, από τη φυσική θερμοκρασία (όπου πραγματοποιείται η μέτρηση) σε θερμοκρασία αναφοράς 15 oC (σύστημα ATC: Automatic Temperature Compensation) με χρήση των πινάκων διορθώσεως ειδικού βάρους και όγκου στους 15 oC, ASTM 53Ε και 54Ε.
7 Ενδείκτης:
 • Το όργανο μέτρησης να φέρει ενδείκτη όγκου, ταχύτητας ροής, θερμοκρασίας και πυκνότητας, σε εμφανές σημείο.
 • Οι μετρήσεις όγκου και ταχύτητας ροής να εμφανίζονται με ακρίβεια τουλάχιστον δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
8 Κλάση ακρίβειας:
 • Κλάση ακρίβειας 0,3 - το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (αβεβαιότητα) του οργάνου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 0,3%
9 Πιστοποιητικό Διακρίβωσης:
 • Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή αμοιβαία αναγνωρισμένο φορέα (πχ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας).
 • Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι απαραίτητες επακόλουθες διακριβώσεις του οργάνου να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή αμοιβαία αναγνωρισμένο φορέα που βρίσκεται στην Ελλάδα (πχ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας).
 • Το όργανο για τα πρώτα δύο (2) έτη λειτουργίας του να περνάει από την διαδικασία διακρίβωσης με τα έξοδα συντήρησης και διακρίβωσης να βαρύνουν τον προμηθευτή.
10 Πιστοποιητικό Ασφαλείας:
 • Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από σήμανση CE, κατά την Οδηγία 94/9/EΚ, σε συμμόρφωση με κάθε σχετική Οδηγία, ή/και πρότυπο, όπως ενδεικτικά οι Οδηγίες 2004/108/EΚ (EMC), 2006/95/EΚ (ATEX), 2004/22/ΕΚ (MID), να φέρει την ειδική, για κάθε Οδηγία, σήμανση (όπως εx, Μ) και να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή (με εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη υπογραφή) ως προς τα παραπάνω.
11 Συμμόρφωση προδιαγραφές μετρητή:
 • Για το μετρητή ροής (και όχι υποχρεωτικά για το όλο όργανο/σύστημα ελέγχου) συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (ΜΙD), όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Φ2-1393/2007, Παράρτημα ΜΙ005 και να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης του προμηθευτή (με εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη υπογραφή) ως προς τα παραπάνω.
12 Εγγύηση - Επισκευή:
 • Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
 •  Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Το κόστος αυτών θα βαρύνει την Υπηρεσία με εξαίρεση τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας που θα καλύπτονται από την ανωτέρω εγγύηση καλής λειτουργίας και θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
13 Εγχειρίδιο χρήσης – συντήρησης:
 • Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης καθώς και φυλλάδιο με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά στα ελληνικά
14 Εκπαίδευση χειριστών:
 • Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση εκπαίδευσης έξι (6) χειριστών πάνω στην χρήση και την συντήρηση του οργάνου μέτρησης σε πραγματικές συνθήκες και στην μέθοδο ελέγχου ικανής διάρκειας ώστε να εκτελούνται οι απαραίτητες μετρήσεις με ακρίβεια και ασφάλεια.
15. Να διαθέτει μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον τριών ωρών και φόρτιση αυτής στο υπάρχον δίκτυο ηλεκτρισμού (230V).
16. Να διαθέτει λογισμικό που θα υπολογίζει το ποσοστιαίο σφάλμα του διανομέα υγραερίου, αφού εισαχθεί από το χρήστη η ένδειξη της ποσότητας του υπό έλεγχο διανομέα
17. Να διαθέτει εκτυπωτή που θα εκτυπώνει τα κάτωθι στοιχεία:
1. Ένδειξη μετρηθείσας ποσότητας από το διανομέα
2. Ένδειξη μετρηθείσας ποσότητας από το όργανο ελέγχου
3. % απόκλιση του διανομέα
4. Ένδειξη για το εάν οι ενδείξεις είναι σε φυσική θερμοκρασία ή ανηγμένες σε θερμοκρασία αναφοράς 15 oC (ATC ON/OFF)
 
   Το κόστος έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σχετική απόφαση ανάληψης αρ. 311039(2708)/25-6-2018 που καταχωρήθηκε με α/α 2602 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ ΑΔΑ:ΩΦ1Α7ΛΛ-ΘΜΑ ΑΔΑΜ:18REQ003320884.
   Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου, την ένδειξη «προσφορά  για την προμήθεια μιας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 370666(3179)/25-7-2018» καθώς και να περιλαμβάνει δύο υποφακέλους  με την ένδειξη «δικαιολογητικά» και «οικονομική προσφορά» αντίστοιχα.
 
   Οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο «δικαιολογητικά»  τα εξής:
1. Prospect ή φυλλάδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές του προς αγορά οργάνου μέτρησης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, είναι εγγεγραμένος στο οικείο Επιμελητήριο, δεν τελεί υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (ή άλλες καταστάσεις του αρ. 73 παρ. 4 περ. β) και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 
Σημείωση: Τα αποδεικτικά της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης (ποινικό μητρώο -σε περίπτωση εταιρίας όπως παρακάτω-, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και λοιπών καταστάσεων του αρ. 73 παρ. 4 περ. β καθώς και νομιμοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης), θα προσκομιστούν μόνο από τον μειοδότη, πριν την ανακοίνωση απόφασης ανάθεσης και πριν την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
Για τα νομικά πρόσωπα επιπλέον απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ.
 
   Οι φάκελοι προσφορών μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Κ. Καραμανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362, μέχρι και την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018 ώρα 2:30 μ.μ. και θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία του Τμ. Προμηθειών στο Διοικητηρίο, την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και παρουσία υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης, προκειμένου να συνδράμει στην αξιολόγηση της πληρότητας της προσφοράς.
   Η παρούσα θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια», στον πίνακα ανακοινώσεων & στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr
                           Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων
                                                                                            Της Π.Ε. Σερρών
                                                                                                     κ.α.α.
 
                                    
                                 Φωτιάδου-Βλαχογιάννη Λαμπρινή

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου, CPV 38500000-0, Κωδ. NUTS:EL526 173 KB 

ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS