Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. (23/6/2017)


Κείμενο:
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Ταχ. δ/νση: Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Σέρρες (Κωδικός ΝUTS: EL526), Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350436, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου:  www.pkm.gov.gr
ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός.
Ταξινόμηση κατά CPV: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών».
ΦΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: 1η ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ», εκτιμώμενης αξίας 283.820,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 99.337,14 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
2η ΟΜΑΔΑ: «ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 96.069,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 33.624,36 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Αναλυτικός πίνακας δρομολογίων παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης).
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 635.935,86 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: μέχρι του ποσού των 164.872,26 Eυρώ, ήτοι ποσοστού έως 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-8-2019 με δυνατότητα παράτασης για διάστημα τριών (3) μηνών κατά το επόμενο σχολικό έτος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο ή ομάδα κατά περίπτωση, δηλαδή για ένα ή περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δρομολογίων της 1ης ομάδας ή για ένα ή  περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δρομολογίων της 2ης ομάδας του Παραρτήματος Ι, όπως αναφέρονται στη σχετική Διακήρυξη.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  που καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την μεταφορά μαθητών σύμφωνα με την αριθμ.24001/11-6-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-2013), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Κωδικός ΝUTS: EL526).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 20/6/2017.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) Τμήμα Προμηθειών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350436, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, αυτοπροσώπως καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 2,00 €, είτε με courier (με χρέωση του παραλήπτη, πλέον των εξόδων αναπαραγωγής), 2) μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr και 3) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr                                    
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, Τ.Κ. 62110 Σέρρες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 23/6/2017 και ώρα 15:00.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 28/7/2017, και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 3/8/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για έντεκα (11) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού των δρομολογίων για τα οποία θα κατατεθούν προσφορές, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πηγή χρηματοδότησης είναι α) οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και β) τα ίδια έσοδα της Π.Ε. Σερρών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας, 2321350357, 2321350436, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Προσφυγές κατά της διακήρυξης: μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της διακήρυξης, κατά εκτελεστών πράξεων: μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής. Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.
 
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 41816


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη μεταφοράς μαθητών 2017-19 710 KB 
ΕΕΕΣ 144 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 200 KB 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 107 KB 
εεεσεμορφηxml 132 KB 

Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS