Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για το έτος 2017» (5/5/2017)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Σέρρες, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr 
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ: όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Ταξινόμηση κατά CPV: 22800000-8 Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη, 22851000-0 Κλασέρ, 22852000-7 Ντοσιέ, 22816300-6 Αυτοκόλλητα σημειωματάρια, 24910000-6 Κόλλες, 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, 30145100-8 Χαρτοταινίες αριθμομηχανών, 30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου, 30192100-2 Γομολάστιχες, 30192121-5 Στυλογράφοι διαρκείας με μπίλια, 30192124-6 Μαρκαδόροι, 30192125-3 Μαρκαδόροι επισήμανσης, 30192130-1 Μολύβια, 30192133-2 Ξύστρες μολυβιών, 30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες, 30192910-3 Διορθωτικές μεμβράνες ή ταινίες, 30197110-0 Συνδετήρες συρραφής, 30197220-4 Συνδετήρες χαρτιών, 30197310-2 Χαρτοκόπτες, 30197320-5 Συρραπτικά, 30197321-2 Αποσυρραπτικά, 30197330-8 Διατρητήρες, 30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί, 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30199230-1 Φάκελοι, 30199500-5 Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη, 30199600-6 Διαχωριστικά για χαρτικά είδη, 30199720-3 Χαρτί σημειώσεων/Επιστολόχαρτο/Χαρτί αλληλογραφίας, 30199792-8 Ημερολόγια, 30234300-1 Σύμπυκνοι δίσκοι (CD), 30234400-2 Ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD), 32354800-7 Κολλητικές ταινίες, 39241200-5 Ψαλίδια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 77.872,39 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση προμηθειών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-12-2017.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του έργου όσο και μέρος αυτού, για τα είδη τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας ορισμένου προϊόντος.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες.
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Κωδικός ΝUTS: GR126)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 2/5/2017.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) Τμήμα Προμηθειών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας: 2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr, αυτοπροσώπως καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 2,00 €, είτε με courier (με χρέωση του παραλήπτη, πλέον των εξόδων αναπαραγωγής), 2) μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr και 3) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr                                    
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων, Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, Τ.Κ. 62110 Σέρρες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 5/5/2017 και ώρα 15:00.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: H 9/6/2017 και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H 15/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία θα κατατεθούν προσφορές, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για επτά (7) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πηγή χρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας 36-Διοικητήριο, Τ.Κ. 62110, Τηλ. Επικοινωνίας, 2321350357, 2321350362, Fax: 2321350458, e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Προσφυγές κατά της διακήρυξης: μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της διακήρυξης, κατά εκτελεστών πράξεων: μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής. Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
 
Α/Α Συστήματος: 39250                                    
                                    
                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
                                                                      ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη Γραφικής ύλης 2017_signed 1094 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣαριθ.15689 181 KB 
ΕΕΕΣ_signed 146 KB 
ΕΕΕΣ 131 KB 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3759 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 27 KB 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1061 KB 
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ eΕΕΕΣ 373 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 338 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x