Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης 1 νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-2017. (8/3/2017)

Κείμενο:
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.  Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.   Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016).
4.  Το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5.   Το άρθρο 2 παρ. 24 του Ν.2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α’/23-06-1998).
6.  Το Ν.2446/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/Α’/19-12-1996).
7. Το Ν.2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/Α’/23-11-2001).
8. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
9. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
10. Την αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων» (ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012).
11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
12. Την αριθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση περί Μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και τους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/Β’/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την αριθμ.24001/11-6-2013 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449/Β’/14-6-2013), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
15. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α’/6-9-2016), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α’/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις».
16. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οικονομικού έτους 2017.
17. Το αριθμ. 9639/130/8-2-2017 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, περί κλίσεων οδικού δικτύου και χιλιομετρικών αποστάσεων.
18. Το αριθμ. 52596/360/10-2-2017 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:17REQ005786588) του Τμήματος Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών.
19.  Τις νέες ανάγκες μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-2017.
20.  Την αριθμ.286/21-2-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω1ΠΗ7ΛΛ-Μ1Β) περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-17.
21. Την αριθμ. 82835/731/8-3-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης 918 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6Β0Ρ7ΛΛ-Φ57, ΑΔΑΜ: 17REQ005887128).
 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, 1 νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-2017, που προέκυψε από την έναρξη του νέου σχολικού έτους και φαίνονται στο συνημμένο πίνακα δρομολογίων.
 
(ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Υποδ/νση Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Σερρών Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, 621 10  Σέρρες 8/3/2017 8/3/2017 14/3/2017 και ώρα 14:30 15/3/2017 και ώρα
         08:30
 
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, στο εξής Επιτροπή και την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών του αρ.221 παρ.11 περ. α) του Ν.4412/2016 της Π.Ε. Σερρών, στο εξής Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. Οι ως άνω επιτροπές γνωμοδοτούν προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές µε την διαπραγμάτευση αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
 
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη πρόσκληση, με βάση τον προβλεπόμενο από τη πρόσκληση προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.
Κριτήριο κατακύρωσης για τα δρομολόγια θα είναι η είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα επιτευχθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 107 KB 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Νέο Δρομολόγιο 2016-17 2 257 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x