Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης 9 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-2017, προϋπολογισμού 51.341,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (8/11/2016)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010).
2.  Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010).
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997).
4.   Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-8-2010).
5.   Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α/22-11-2010).
6.  Το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
7.   Το άρθρο 2 παρ. 24 του Ν.2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α/23-06-1998).
8.  Το Ν.2446/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/19-12-1996).
9. Το Ν.2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/23-11-2001).
10. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012).
11. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
12. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
13. Την αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων» (ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012).
14. Το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
15. Το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/10-4-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
16. To άρθρο έβδομο και άρθρο ένατο N.4089/2012 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/τ.Α/26-10-2012).
17. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
18. Την αριθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση περί Μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και τους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 267264(5189)/24-6-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1966/τ.Β/30-6-2016).
19. Την αριθμ.24001/11-6-2013 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-2013), όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
21. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και της διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
22.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του Ν.4286/14 (ΦΕΚ194/Α/19-9-2014) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις».
23. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οικονομικού έτους 2016.
24. Την αρ. 13289/7-8-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1716/τ.Β/17-8-2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
25. Το αριθμ. 422747/3991/14-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, περί κλίσεων οδικού δικτύου και χιλιομετρικών αποστάσεων.
26. Το αριθμ. 425153/4380/17-10-2016 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:16REQ005248273) του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Σερρών.
27.  Τις νέες ανάγκες μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-2017.
28.  Την αριθμ.1905/25-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 63ΩΙ7ΛΛ-ΖΩ5) περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας-B/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-17.
29. Την αριθμ. 450652/5238/4-11-2016 πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Σερρών, με α/α καταχώρησης 545/7-11-2016 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΖΕΒ7ΛΛ-ΕΗΒ, ΑΔΑΜ: 16REQ005348260).
 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, 9 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2016-2017, που προέκυψαν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους και φαίνονται στο συνημμένο πίνακα δρομολογίων.
 
(ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    41.404,20 €
                                   ΦΠΑ 24%       9.937,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ    51.341,20 €
 
 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Σερρών Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, 621 10  Σέρρες 8/11/2016 8/11/2016 15/11/2016 και ώρα 08:30 π.μ. 15/11/2016 και ώρα 09:00 π.μ.
 
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, στο εξής Επιτροπή και την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε. Σερρών, στο εξής Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. Οι ως άνω επιτροπές γνωμοδοτούν προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές µε την διαπραγμάτευση αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δρομολογίων, η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός δρομολόγια ή και για το σύνολο των δρομολογίων στον ίδιο μειοδότη. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
 
 
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη πρόσκληση, με βάση τον προβλεπόμενο από τη πρόσκληση προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.
Κριτήριο κατακύρωσης για τα δρομολόγια θα είναι η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα επιτευχθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης.
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Νέα Δρομολόγια 2016-17 250 KB 
Υπόδειγμα Οικ. Προσφοράς 94 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x