Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης 9 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών (14/9/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Για την ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. α του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) 9 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, προϋπολογισμού 182.778,34 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, 9 αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για τα σχολικό για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.
 
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
14/9/2016 14/9/2016 και ώρα 15:00 26/9/2016 και ώρα 15:00 30/9/2015 και ώρα 09:00
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους της Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
Η ανάθεση θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Π.Ε. Σερρών, στο εξής Επιτροπή Διαγωνισμού και την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 της Π.Ε. Σερρών, στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές γνωμοδοτούν προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει της σχετικές με το διαγωνισμό αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών.
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δρομολογίων, η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός δρομολόγια ή και για το σύνολο των δρομολογίων στον ίδιο μειοδότη.
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη πρόσκληση, με βάση τον προβλεπόμενο από τη πρόσκληση προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη συνημμένη Πρόσκληση και οι αναλυτικοί όροι που εμπεριέχονται στην αριθμ. 125521/1417/23-3-2015 διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού (ΑΔΑΜ: 16PROC004118354), της οποίας συνέχεια στη διαδικασία ανάθεσης αποτελεί η παρούσα πρόσκληση.
 
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 28140

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 94 KB 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3759 KB 
Διακήρυξη μεταφοράς μαθητών 2016-19 - ΑΔΑΜ 2063 KB 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Μεταφορές 2016-19 469 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 27 KB 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1061 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x