Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση έκδοσης απόφασης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του κου Σπάση Παναγιώτη του Θοεδώρου, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. Δ2/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-2005) Απόφασης «Κανονισμός Αδειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. (9/10/2019)

Την 09 Οκτωβρίου 2019 εκδόθηκε από την Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών η απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του κου Σπάση Παναγιώτη του Θεόδωρου με αριθμ. πρωτ. ΔΑΣ/Φ.9.0.46/557739(3632) η οποία και αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΣΘ17ΛΛ-ΤΔΥ. 
Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από την κοινοποίησή της ενώπιον:   

α) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α),
β) Η απόφαση του Συντονιστή υπόκειται σε προσφυγή εντός 60 (εξήντα) ημερών, στα Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97 Α΄/17-5-99)].
 
 
 
                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                       α/α        
           
                                                                                                          Βούξινος Μιχαήλ


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS