Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Eνημέρωση από το τμήμα Αλιείας σχετικά με τη διάλυση αλιευτικού σκάφου-Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (10/10/2017)

Θέμα:  «Διάλυση αλιευτικού σκάφους»
Σχετ.: Η υπ' αριθ.  1390/25.09.2017 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ 3431/Β/03.10.2017) Ρυθμίσεις θεμάτων του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020.
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η παραπάνω σχετ. Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην αλιεία. Με αυτήν καθορίζονται οι υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και το ποσοστό ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
 
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται πράξεις που αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους». Το Μέτρο αφορά αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας.
 
Στόχος της ενισχυόμενης δράσης με τη στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι η εξισορρόπηση συγκεκριμένου τμήματος στόλου με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό.
 
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου, είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.
 
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.
 
Υπογραμμίζεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης.
 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα οριστεί  στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  ή στο Τμήμα Αλιείας στην παραπάνω διεύθυνση.Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS